988 347 107
Seleccione Páxina

Aviso legal

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, indicamos que o sitio web Oficina Multidisciplinar ABC SL (dmabc.com) (en diante a "Web") é operado por DM ABC SL en diante "O PROPIETARIO DA WEB").

Nome de dominio: Oficina Multidisciplinar ABC SL (dmabc.com)
Denominación comercial: OFICINA MULTIDISCIPLINARIA ABC
Razón social: DM ABC SL
NIF: B32335069
Domicilio social: Parque do Malecón, 31, 32300 O Barco, Ourense
Teléfono: 988 347 107
correo electrónico: despachomultidisciplinary@dmabc.com
Inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense
Documento: 1/2005/743.0 AGENDA: 47 INSCRIPCIÓN: 686 TOMO: 685 LIBRO: 0 FOLIO 176 FICHA: OR-9798 INSCRICIÓN: 1

2.- ACEPTACIÓN DE USUARIOS

Este Aviso Legal regula o acceso e uso da Web que O PROPIETARIO DA WEB pon a disposición dos Usuarios de

Internet. Enténdese por USUARIO a persoa que accede, navega, utiliza ou participa nos servizos e actividades da Web.

O acceso e navegación dun Usuario pola Web implica a aceptación sen reservas deste Aviso Legal.

O PROPIETARIO DA WEB pode ofrecer a través do sitio web servizos que poden estar suxeitos ás súas propias condicións particulares sobre as que se informará ao Usuario en cada caso concreto.

3.- CONDICIÓNS DE USO DA WEB

O Usuario asume a responsabilidade do uso da Web, comprométese a utilizar os contidos e servizos de acordo coa Lei, este Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. A devandita responsabilidade esténdese ao rexistro necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

O Usuario garante a autenticidade e veracidade de todos os datos que comunique tanto ao cubrir os formularios de rexistro como en calquera outro momento posterior, sendo a súa responsabilidade actualizar a información facilitada, de forma que reflicta a súa situación real. O Usuario será responsable da inexactitud ou falta de veracidade da información facilitada.

No devandito rexistro, o USUARIO será o responsable de facilitar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO poderá recibir un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que O PROPIETARIO DA WEB ofrece a través deste Sitio Web e a título ilustrativo, pero non limitativo, a non utilizalos para:

 • Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
 • Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de defensa do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 • Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do PROPIETARIO DA WEB, dos seus provedores ou de terceiros, introducir ou difundir virus informáticos, macros, applets, controis ActiveX, ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados.
 • Obstruír o acceso doutros Usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo de recursos informáticos a través dos que O PROPIETARIO DA WEB presta o servizo.
 • Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros Usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. O PROPIETARIO DA WEB resérvase o dereito a retirar todos aqueles comentarios e achegas que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión, non sería apto para a súa publicación. En todo caso, O PROPIETARIO DO SITIO WEB non será responsable das opinións expresadas polos Usuarios a través de foros, chats ou outras ferramentas de participación.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL. TODOS OS DEREITOS RESERVADOS

O PROPIETARIO DA WEB por si mesmo ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, ou dos seus licenciantes ou colaboradores, así como dos elementos contidos nela, a título enunciativo, pero non limitativo. a: estrutura, deseño, código fonte, textos, fotografías, gráficos, imaxes, son, audio, vídeo, iconas, tecnoloxía, software, códigos fonte, deseño gráfico, así como logotipos, marcas e outros signos distintivos.

TODOS OS DEREITOS RESERVADOS. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición dos mesmos, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. finalidades, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do PROPIETARIO DA WEB salvo autorización previa e expresa e non outorgue ao Usuario ningún dereito sobre os mesmos.

Os usuarios e, en xeral, aquelas persoas que pretendan establecer un hiperenlace deberán contar previamente coa autorización expresa do PROPIETARIO DA WEB.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da Web. Poderás visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa única e exclusivamente para o teu uso persoal e privado. O Usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado na Web.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O PROPIETARIO DO SITIO WEB fai todo o posible para evitar calquera erro nos contidos do Sitio Web, aínda que non garante a súa inexistencia no acceso ao mesmo, no seu contido, nin que estea actualizado. Tanto o acceso á Web como o uso que se poida facer da información nela contida é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

O PROPIETARIO DO SITIO WEB non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan ocasionar no sistema informático do Usuario (hardware e software), a falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos en os contidos, nin da información e contidos almacenados en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na Rede. Non obstante, e en cumprimento do disposto na LSSI, O PROPIETARIO DA WEB ponse a disposición de todos os Usuarios, autoridades e forzas de seguridade, para colaborar activamente na retirada ou bloqueo de todos os contidos que poidan afectar ou contravenir a lexislación nacional ou internacional. , dereitos de terceiros ou moral e orde pública. No caso de que o Usuario considere que existe algún contido na Web susceptible de ser susceptible a esta clasificación, póñase en contacto connosco.

6.- MENORES

Non recompilamos nin solicitamos información persoal de ningunha persoa menor de 18 anos. Para utilizar os Servizos, os menores deberán obter previamente o permiso dos seus pais, titores ou representantes legais, que serán responsables de todos os actos que realicen os menores ao seu cargo. A responsabilidade total da determinación dos contidos e servizos específicos aos que acceden os menores corresponde aos maiores de idade ao seu cargo. Como Internet permite acceder a contidos que poden non ser adecuados para menores, infórmase aos Usuarios de que existen mecanismos, en particular de filtrado e bloqueo de programas informáticos, que permiten limitar os contidos dispoñibles e, aínda que non son infalibles, son especiais. utilidade para controlar e DM ABC SL, restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Para acceder a algúns dos nosos servizos pode ser necesario que o usuario nos proporcione información. O PROPIETARIO DA WEB tratará estes datos cumprindo o Regulamento Xeral de Protección de Datos aprobado pola Unión Europea (RGPD), e de acordo coas condicións publicadas na súa Política de Privacidade, con suxeición ao disposto nas condicións particulares dos distintos servizos. . que se pode ofrecer.

8. ENLACES DE TERCEROS

No caso de que na Web estean dispoñibles ligazóns ou hipervínculos a outros lugares de Internet, como no caso das redes sociais, O PROPIETARIO DA WEB non exercerá ningún tipo de control sobre estes lugares e contidos, non asumirá responsabilidade en de ningún xeito, polo contido de calquera ligazón pertencente a outros sitios web externos, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de ningún material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos ou outros. sitios de Internet. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. PROCEDEMENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

No caso de que O PROPIETARIO DA WEB teña coñecemento do uso dos servizos prestados pola Web para actividades que eventualmente poidan vulnerar dereitos de terceiros ou constituír actos ilícitos, poderán adoptarse todas as medidas necesarias para evitar a continuación destas actividades. , e resérvase o dereito de iniciar as accións legais oportunas. Se algún Usuario tivese coñecemento de que calquera tipo de información publicada na Web ou facilitada a través dela é ilícita, lesiva dos dereitos de terceiros, contrariamente ao establecido neste Aviso Legal ou, de calquera outra forma, lesiva ou contraria a moral, usos e costumes, podes poñerte en contacto connosco e atenderémoste canto antes.

10. PUBLICACIÓNS A información administrativa facilitada a través da Web non substitúe a publicidade legal de leis, regulamentos, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente nos boletíns oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen finalidade de validez legal.

11. DEREITO DE EXCLUSIÓN

O PROPIETARIO DA WEB resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles Usuarios que incumpran o presente Aviso Legal.

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

O PROPIETARIO DA WEB resérvase o dereito de actualizar oportunamente este Aviso Legal, polo que pode querer comprobalo cada vez que visite a Web. A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

13. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

A relación entre O PROPIETARIO DA WEB e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais máis próximos a OURENSE.

Política de Privacidade 

Esta política de privacidade describe as formas en que recompilamos información, con que finalidade a usamos e como a xestionamos. A súa privacidade é importante para nós e dámoslle moita importancia, por iso queremos expresar o noso máximo compromiso coa protección dos datos persoais dos nosos Usuarios. Implantamos as medidas técnicas e organizativas necesarias que sinala a normativa de protección de datos para garantir a confidencialidade dos seus datos, en cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos aprobado pola Unión Europea (RGPD). Non obstante, non podemos asumir ningunha responsabilidade polos danos derivados de alteracións que terceiros poidan ocasionar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do Usuario.

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

Informámoslle que os seus datos persoais serán tratados por DM ABC SL, titular do CIF B32335069, con domicilio fiscal no Parque do Malecón, 31, 32300 O Barco, Ourense, teléfono 988 347 107, correo electrónico: despachomultidisciplinary@dmabc . com.

CALES SON AS FINALIDADES DA TRAMITACIÓN?

 1. Para acceder a algúns dos nosos servizos, e para responder ás súas dúbidas ou enviarlle información relacionada coa súa solicitude, pode ser necesario que obteñamos información sobre vostede, en cuxo caso, solicitaremos que nolo facilite de forma voluntaria e expresa. . Só debe enviarnos os datos da súa propiedade, ou de terceiros, se é o seu representante legal ou obtivo o seu consentimento inequívoco.
 2. Cumprir coas nosas obrigas contractuais no caso de que decidise adquirir algún dos nosos produtos e/ou servizos, así como realizar a xestión administrativa, fiscal e contable derivada do traballo que realizamos.
 3. Sempre que o desexe, podemos enviarlle periodicamente información comercial sobre os nosos produtos e/ou servizos, incluídos boletíns informativos, ou información de terceiros cos que mantemos colaboracións comerciais.
 4. Xestión de publicacións en redes sociais, no caso de que decida facerse seguidor das nosas páxinas de redes sociais, ou dea o seu consentimento para que os seus datos sexan publicados nelas ou na nosa web. Vostede consente que os seus datos persoais sexan tratados na forma en que cada unha destas redes sociais o permita en función da súa técnica, así como dos seus propios termos e condicións, e non serán utilizados para fins distintos dos proporcionados polas propias redes. redes sociais e dentro da plataforma e/ou contorno das mesmas. Nas seguintes ligazóns podedes ampliar a información:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Twitter: https://twitter.com/privacy

Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy

LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google+: https://www.google.com/intl/es_all/+/policy/

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?l=es

Tamén aceptas o noso acceso aos datos contidos no teu perfil, que poidamos enviarche comunicacións comerciais a través da mensaxería interna da rede social, e que un evento creado por nós poida aparecer publicado no teu muro, (no caso de facebook ) ou noutras seccións principais doutras redes sociais. Podes deixar de seguirnos nas nosas redes sociais utilizando as ferramentas que elas mesmas proporcionan. Informamos a calquera interesado cuxos datos persoais poidan aparecer nas redes sociais cuxo perfil teñamos aberto, a posibilidade de exercer os seus dereitos segundo o especificado no apartado DEREITOS DOS INTERESADOS.

5. Participar en posibles procesos de selección de persoal que puidésemos levar a cabo no caso de que nos envíes o teu currículo.

CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

 1. Consentimento do interesado que nos outorga no momento de aceptar a política de privacidade deste sitio web.
 2. Execución do contrato asinado no obxecto no 2, nas condicións sinaladas no contrato que puideramos formalizar, así como no cumprimento das obrigas legais tributarias derivadas do contrato.
 3. Consentimento do interesado na finalidade no 3 que nos outorga no momento de aceptar o envío de comunicacións comerciais.
 4. Consentimento do interesado na finalidade no 4, que nos outorga no momento de aceptar a política de privacidade deste sitio web, ou de facerse seguidor dunha das nosas páxinas de redes sociais, ou se obtemos o seu consentimento especificamente onde nolo permita. para publicar os seus datos.
 5. Consentimento do interesado na finalidade no 5 que nos outorga no momento de aceptar a política de privacidade deste sitio web, ou mediante formularios en papel ou electrónicos nos que preste expresamente o seu consentimento. Se nos envías o teu CV por correo electrónico, consideramos que nos estás permitindo a súa tramitación, polo que se consideramos oportuno conservalo, responderémosche por ese mesmo medio da nosa política de protección de datos.

CALES SON OS CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE DATOS?

Conservaremos os datos durante o prazo de prescrición das obrigas legais, e mentres tanto siga existindo o interese de manter a relación por ambas as partes, de xeito que procederemos a suprimilos cando xa non sexa necesario para acadar os fins que ter xustificado o tratamento dos datos.o mesmo. Os currículos recibidos serán destruídos no caso de que sexan descartados dos posibles procesos selectivos que puidésemos levar a cabo, conservándoos durante un período máximo dun ano.

COMO DEBO ACTUALIZAR OS MEUS DATOS PERSOAIS?

O Usuario garante que os datos persoais que nos facilita a través deste sitio web son verdadeiros, correctos, actuais e completos. O Usuario deberá comunicarnos calquera modificación ou actualización desta, mediante o envío dunha comunicación aos enderezos postais ou electrónicos indicados no apartado, onde pode exercer os seus dereitos?

QUEN SON OS DESTINATARIOS DA INFORMACIÓN?

Non cederemos información a terceiros salvo obriga legal e as necesarias para prestar os servizos, ou no caso de que prestes o teu consentimento expreso e inequívoco.

HAI TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS?

Informámoslle que, ao utilizar os servizos dalgunhas redes sociais, como Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Whatsapp ou Instagram, poden producirse transferencias internacionais de datos fóra da UE en países como Estados Unidos, que non dispoñen dunha nivel de protección de datos, aínda que, con todo, estas empresas foron incluídas no marco do Privacy Shield que lles permite tratar os datos dos cidadáns europeos. Estas redes sociais e os seus socios operan a nivel mundial e usan cookies para análises, personalización, publicidade e moito máis.

Teña en conta esta información se nos permite publicar algúns dos seus datos en redes sociais nas que teñamos un perfil aberto.

QUE DEREITOS TEÑEN OS INTERESADOS?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se estamos tratando ou non datos persoais que lle conciernen. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. .

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, terán dereito a retirar o consentimento para o tratamento dos seus datos en calquera momento cando a base lexítima sexa a obtención do consentimento do interesado.

Poderán presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, como a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non obtivesen satisfacción no exercicio dos seus dereitos ou consideren que o tratamento dos datos non é o adecuado coa lexislación vixente.

ONDE PODES EXERCIR OS SEUS DEREITOS?

Mediante comunicación escrita dirixida a DM ABC SL, Parque do Malecón, 31, 32300 O Barco, Ourense ou enviando un correo electrónico a despachomultidisciplinar@dmabc.com, identificándose e especificando a súa solicitude achegando fotocopia do DNI ou documento equivalente.

Nas comunicacións comerciais, incluídos os boletíns informativos, pode revogar o consentimento outorgado enviando un correo electrónico ao noso enderezo despachomultidisciplinary@dmabc.com indicando na mensaxe a frase "Cancelar a subscrición do Servizo de Comunicacións", ou premendo na ligazón darse de baixa. mensaxe así o indica. DM ABC SL pode utilizar cookies durante a prestación dos servizos do sitio web (consulte a nosa política de cookies).

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o RESPONSABLE está cumprindo todo o disposto no REGLAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) para o tratamento dos datos de carácter persoal baixo a súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5. , para o que sexan tratados de forma lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación aos fins para os que sexan tratados.

O RESPONSABLE garante que implantou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e facilitoulles a información adecuada para que poidan exercelas.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMIENTO

O usuario declara que foi informado sobre a nosa política de protección de datos e dá o seu consentimento para o seu tratamento para as finalidades anteriormente expresadas. Advírtese que algúns dos servizos que se prestan na Web poden ter condicións particulares, en cuxo caso os usuarios serán debidamente informados.

Entidade adaptada á normativa de privacidade por Solucións RBConsultores en Protección de Datos / rbsolutions.com

 

Data do documento: 5 de novembro de 2023

Para ampliar ou solicitar calquera dúbida ou modificación dos seus datos, póñase en contacto

despachomultidisciplinary@dmabc.com

© 2023 Oficina Multidisciplinar ABC SL Enxeñaría, Xurídica Xurídica e Administrativo-Contable

DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

ABC Despacho Multidisciplinar SL (dmabc.com) comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.ABC Despacho Multidisciplinary SL (dmabc.com):

 

ESTADO DE CUMPRIMENTO

Este sitio web está parcialmente de acordo co RD 1112/2018 polas excepcións e pola falta de conformidade dos aspectos sinalados no punto seguinte.

CONTIDO NON ACCESIBLE

Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación polos seguintes motivos:

 • Incumprimento do RD 1112/2018

Pode haber algúns aspectos de contraste que non cumpran o mínimo esixido, 3:1, con respecto ás cores adxacentes do fondo da sección da web en cuestión. [9.1.4.11 Contraste non textual]

Pode haber algúns elementos que non son de texto non etiquetados correctamente [2.5.3 Etiqueta no nome] e [4.1.2 Nome e valor da función]

Os buscadores buscan automaticamente sen necesidade de ordenar ningunha acción por parte do usuario [3.2.2 Ao recibir entradas]

Pode haber algúns textos noutro idioma non etiquetados correctamente [3.1.2 Lingua das partes]

Pode haber erros de código de edición específicos nalgunha páxina web. [4.1.1 Procesamento]

 • carga desproporcionada

Non se aplica.

 • O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

 

ELABORACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi elaborada o 16 de decembro de 2019.

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo propio organismo.

A Declaración de accesibilidade foi revisada e actualizada a partir de xullo de 2022.

 

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como:

 • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web

a través do https://dmabc.es/es_es/contacto/  deste sitio web ou a través do número de teléfono (+34) 988 347 107.

Podes presentar:

 • Queixa respecto ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • Solicitude de información accesibleRelativo a:

Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.

Contido que está exento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible deben especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As queixas e reclamacións sobre información accesible realizaranse a través de:

OFICINA MULTIDISCIPLINARIA ABC
DM ABC SL
NIF: B32335069
Domicilio social: Parque do Malecón, 31, 32300 O Barco, Ourense
Teléfono: 988 347 107
, e será recibido e tratado pola área de Sistemas de Información de ABC Despacho Multidisciplinar SL (dmabc.com).

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE

Se, unha vez formulada a solicitude de información accesible ou reclamación, esta fose desestimada, non se acordase a resolución ou a resposta non reúna os requisitos establecidos no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación. Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta.  

A reclamación pode presentarse a través da Instancia xenérica da Sede Electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, así como no resto das opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións. Público. As reclamacións serán recibidas e tramitadas polo Departamento de Inspección de Servizos do Ministerio. 

CONTIDO OPCIONAL

Este portal está deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da páxina a través das opcións de configuración estándar dos navegadores.

Se desexa cambiar o tamaño da fonte do texto nos principais navegadores gráficos, use os seguintes menús:

 • Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Facer o texto máis grande
 • Chrome: controla a páxina actual > Tamaño do texto
 • Para cambiar o tamaño de todo na páxina:
  • Ctrl + + para aumentalo
  • Ctrl + – para diminuílo
  • Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto
  • Se o que queres é cancelar a folla de estilo ou modificar a cor do texto, podes consultar a páxina Como cambiar o tamaño do texto ou as cores do WAI, que se pode ler traducida ao castelán en Como cambiar o tamaño do texto ou cores?

 

LinkedIn
Share
gl_ESGalego